Úskalí transformačního procesu

Efektivní nástroje sociální práce pro úspěšnou transformaci, aneb „transformace nás baví, transformace je výzva“.

Proces transformace s sebou přináší zvýšené nároky na odbornou práci zaměstnanců. Jak ji ale uchopit tak, aby uživatele transformované služby posunula a zároveň ji pracovníci zvládli a ještě je k tomu bavila a profesně posouvala i je? Návodem jsou známé techniky a metody, které ale nejsou v sociálních službách využívány tak, jak by si zasloužily. Pokud mají uživatelé transformaci zvládnout, je nutné, aby se příprava na přechod zabývala vytvořením takových podmínek, které co nejvíce kopírují běžný reálný život mimo ústav, i se všemi radostmi i starostmi. Workshop účastníky seznámí s návodem, jak takové prostředí vytvořit.

Budování vztahu pracovníků v kolektivu při transformaci

Aneb skupinová dynamika pracovního týmu procesu transformace poskytování sociálních služeb.

Proces transformace sociální služby je zpravidla implementován do organizace z vnějšku. Lze proto očekávat odpor vůči plánovaným změnám jak ze strany jednotlivých pracovníků,  v některých případech dokonce i ze strany pracovního kolektivu jako celku. Jeví se vhodným přímo zapojit jednotlivé členy týmu do takového transformačního procesu a to tak, aby měli možnost podílet se jak na tvorbě cílových kategorií, jakož i na procesu volby prostředků realizace vytyčených cílů. Touto cestou dojde k identifikaci pracovníků s vlastním procesem transformace, což se odrazí ve změně postojů k procesu změny, jakož i k vytvoření vnitřní motivace realizace změny. Aktivní zapojení se do sledovaného procesu je žádoucí nejenom v počátcích sledovaného procesu, ale v celém jeho průběhu. Ve svém příspěvku pojednávám o možných podobách zapojení se jednotlivých pracovníků do tvorby a realizace transformačních procesů poskytovaných sociálních služeb.

Největší rizika v procesu transformace

Účastníci workshopu se dozvědí více o hlavních rizicích, které s sebou přináší proces transformace. Bez uvědomění si rizik, propracování jejich analýzy, nastavení funkčního rizikového plánu není možné dobrou transformaci provádět. Diskuse bude vedena o zejména o rizicích v kontextu zaměstnanců a jejich managementu. Mezi pracovníky i managementem by měl být soulad, harmonie, která umožní provádět transformaci tak, aby ji uživatelé zvládli. Velkým rizikem je neodborný, direktivní management v řízení lidí, stejně tak je rizikem neodborný personál, který se navíc dostává do odporu vůči zaváděným změnám. Dále je rizikem zvýšená pracovní zátěž u pracovníků, zejména psychická. Otázkou pak je, jak pracovníky motivovat a jak co nejefektivněji zapracovat pracovníky nové. V opačném případě hrozí, že pracovníci budou dělat transformaci jen formálně. S tím souvisí i nezvládnutí samostatného způsobu života u uživatelů, nebo odmítnutí uživatele do transformace vůbec vstoupit. A pokud se do toho přidá rodina nebo komunita, která transformaci bere jako ohrožení, pak se transformace dělá komplikovaně, což přináší zpět negativní vlivy na uživatele i pracovníky. Workshop se na dané otázky pokusí uspokojivě odpovědět.