Zahraniční zkušenosti s transformací

Proces transformace v Anglii a zkušenosti z praxe

Instituce – měly by nadále existovat? Jak obhájíme náklady na individualizovanější podporu s ohledem na lidská práva každého jednotlivce?

V roce 2019 by měla být zpochybněna existence velkokapacitních institucí pro osoby s mentálním postižením. Jaká je současná kvalita života a péče v rámci stávajícího modelu a jaké možnosti mohou vzniknout do budoucna? Ve Velké Británii jsme za posledních 15 let prošli cestou přechodu od poskytování péče ve velkokapacitních zařízení ke skupinovým domácnostem, a dokonce i k individuálně poskytovaným službám.

Z dosavadních zkušeností vyplývá, že pro úspěch v této oblasti je klíčová řada faktorů:

  • Počáteční konflikt mezi stávajícím modelem podpory zdraví a větším rozvojem modelu podpory sociální péče
  • Důležitost sdílení informací mezi všemi zapojenými subjekty a odstranění profesních hranic v průběhu tohoto sdílení informací
  • Důležitost individuálního hodnocení a plánování zaměřeného na jednotlivce, zapojení všech subjektů, kteří se hodnocení a plánování účastní. Potřeba neustálé aktualizace a revize všech individuálních plánů za účelem poskytnutí správné podpory.
  • Vidění nad rámec některých případů problémového chování, které se může u jednotlivců projevit, a být proaktivní a pozitivní v raných fázích i při následném plánování podpory
  • Důležitost sdílení úspěšných životních příběhů, které všem umožní vidět příležitosti a možnosti. Budu s Vámi sdílet příběh Karen.

Je potřeba si uvědomit, že každá země má svůj vlastní právní systém, kulturu a postoj k péči o osoby s mentálním postižením, nicméně sdílením našich zkušeností a výzev, které v praxi nejsou ničím ojedinělým, se určitě můžeme posunout k přístupu, jenž dané osoby skutečně hodnotí jako rovnocenné v našich společnostech bez ohledu na jejich potřebu podpory.

Proces transformace v Nizozemí a zkušenosti z praxe

Dlouhodobá péče: Můžeme ji v Evropě i nadále do roku 2050 podporovat?

Vize péče o osoby se zdravotním postižením a o seniory s potřebou péče se v Nizozemí neustále vyvíjí. Otázky, které v této oblasti vznikají, jsou:

  • Jakou kvalitu chceme nabídnout z hlediska životního prostředí, profesionality organizace a zaměstnanců?
  • Kdo takovou péči nabídne a implementuje?
  • Jakou úlohu sehraje vláda na národní, regionální a místní úrovni?
  • Kdo to zaplatí?
  • A podobně…

Státy Evropy v této oblasti dosud mnohé regulují s ohledem na kulturní rozdíly, zákony a předpisy platné v dané zemi. Napříč Evropou se setkáváme s prudkým zvýšením počtu seniorů a nízkým nárůstem mladých lidí. Daná skutečnost způsobuje nedostatek pracovních sil na trhu práce a znemožňuje obsazení volných pracovních míst. Myslím si, že toto je největší hrozba, které v Evropě čelíme. Na workshopu si účastníci vzájemně vymění své zkušenosti a poskytnou rady, jak by bylo možné v budoucnu realizovat péči založenou na vizi péče, která má silné podobnosti.